Copyright

Denne hjemmeside er udelukkende baseret på egne frimærker. Kort og flag er som udgangspunkt dog kopieret fra officielle sider på nettet, nemlig hhv. www.zum.de/whkmla/region/region.html og www.worldstatesmen.org.

Elektronisk gengivelse eller udgivelser på tryk af hele eller større dele af sider er ikke tilladt. Gengivelse af frimærker og tekster i begrænset omfang er tilladt efter godkendelse fra  , og med angivelse af kilde.

Der må gerne henvises til denne hjemmeside, men der må ikke linkes på en måde, så hjemmesiden fremtræder som en del af en anden hjemmeside.

Overtrædelser vil medføre krav om vederlag.

 

 

Copyright

This site is only based on my own stamps. Maps and flags is copied from www.zum.de/whkmla/region/region.html and www.worldstatesmen.org.

Electronical reproduction or distribution of complete pages or larger parts of pages is not allowed. Limited copying of stamps and texts is allowed after approval from  , and with specification of the source.

You may refer to this site, but not in a way, so the site look as if it is a part of another site.

Offense against this will cause demand for compensation.

 

Copyright

Dieser Webseite basiert nur auf meinen eigenen Briefmarken. Karte und Flagge ist von www.zum.de/whkmla/region/region.html und von www.worldstatesmen.org kopiert.

Elektronische Wiedergabe oder Verteilung der kompletten Seiten oder der größeren Teile Seiten wird nicht erlaubt. Begrenzte Kopie ist erlaubt nach Genehmigung von   , und mit Spezifikation der Quelle.

Sie können auf diesen Webseite hinweisen, aber nicht in einer Weise, als ob es ein Teil eines anderen Webseites ist.

Handlung gegen dieses verursacht Nachfrage nach Ausgleich.