Kontakt:

Har du kommentarer til hjemmesiden, så mail til .

Har du en viden, der gør at du finder fejl på disse sider, så giv mig et praj, og det vil blive rettet så hurtigt som muligt. Det er vigtigt for mig, at de faktuelle oplysninger - såvel historiske som frimærkemæsssige - er korrekte.

Har du mærker, som jeg har beskrevet, men ikke vist, vil jeg gerne bytte eller evt. købe. Du kan også sende dem elektronisk - i så fald vil de blive sat på hjemmesiden med dit navn. På den måde bliver hjemmesiden mere komplet som et leksikon til glæde for alle jer frimærkesamlere derude.

Har du mærker, som du ikke kan placere, vil jeg gerne hjælpe dig, så send blot et indscannet eksemplar eller en fotokopi. Den vil herefter blive vist på min side med uidentificerede mærker, hvor andre også kan bidrage med kommentarer. Klik her for at gå ind på siden.

 

 

 

Contact:

If you have any comments concerning the site, please mail .

If you have a knowledge that make you find errors on these page, please let me know and it will be corrected as soon as possible. It is important for me that the factual information - as well historical as concering stamps - is correct.

If you have stamps which I have described, but not shown, I would like to swap or buy.

If you have stamps which you cannot identify, I would like to help you. Please send a scanned example or a photo copy. Hereafter it will be shown on my page with unidentified stamps, where others also can contribute with comments. Click here to enter that page.

Kontakt:

Wenn Sie irgendwelche Anmerkungen bezüglich des Webseites haben, mailen Sie bitte an
 .

Wenn Sie ein Wissen haben, das Sie Entdeckungfehler auf diesen Seite machen, informieren Sie mich bitte und es wird so bald wie möglich korrigiert. Es ist für mich wichtig, daß die auf Tatsachen beruhenden Informationen - sowie historisch als gemäss Briefmarken - korrekt sind.

Wenn Sie Briefmarken haben, die ich beschrieben habe, aber nicht gezeigt habe, möchte ich gern tauschen oder kaufen.

Wenn Sie Briefmarken haben, die Sie nicht identifizieren können, möchte ich Ihnen helfen. Senden Sie bitte ein gescantes Beispiel oder eine Fotokopie. Nachher wird es auf meiner Seite mit nicht identifizierten Briefmarken gezeigt, in denen andere mit Anmerkungen auch beitragen können. Klicken Sie hier, um diese Seite zu betreten.